XXIV Edycja Konkursu Poetyckiego Młodych „Przekroczyć Próg Nadziei”

<?php the_title(); ?>


Klub Inteligencji Katolickiej, Kuratorium Oświaty oraz Zespół Szkół Katolickich im. Matki Bożej Miłosierdzia w Białymstoku zapraszają wszystkich uczniów szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych, którzy interesują się twórczością poetycką i sami tworzą, do udziału w XXIV Edycji Konkursu Poetyckiego Młodych „Przekroczyć Próg Nadziei”.

 

Konkurs ma na celu propagowanie talentów poetyckich ludzi młodych, którym bliskie są wartości Dobra, Prawdy i Piękna, jakie wyznawał przez całe swoje życie św. Jan Paweł II – wielki autorytet moralny świata.

          W konkursie mogą wziąć udział uczniowie szkół średnich  na podanych niżej warunkach:

  1. Należy przesłać 5 dotąd niepublikowanych wierszy, wydrukowanych w trzech
  2. Każdy wiersz oraz arkusz wierszy winien być podpisany godłem (pseudonimem).
  3. W osobnej kopercie, opatrzonej tym samym godłem i zaklejonej, należy umieścić swoje nazwisko i imię, adres i telefon (koniecznie!) oraz nazwę i adres szkoły wraz z jej telefonem.
  4. Zestaw wierszy – podpisany na każdej kartce godłem wraz z dołączoną kopertą zawierającą dane osobowe, opatrzoną na zewnątrz ww. godłem –  należy włożyć do większej koperty i przesłać (lub dostarczyć bezpośrednio) do dnia 4 października 2019 r. na następujący adres:

Zespół Szkół Katolickich im. Matki Bożej Miłosierdzia

15-087 Białystok

Kościelna 3

(tel. 85 7435720)

  1. Komisja konkursowa w ocenie wierszy może odnieść się zarówno do poszczególnych wierszy, jak i całego zestawu.
  2. O wynikach konkursu laureaci zostaną powiadomieni telefonicznie.
  3. Na uczestników czekają atrakcyjne nagrody. Zamierzamy opublikować prace laureatów z kolejnych edycji konkursu w drugim specjalnym almanachu dla uczczenia Wielkiego Papieża Polaka. Jest też tradycją, że nagrodzone wiersze drukowane są w corocznej edycji „Słowa” – piśmie Klubu Inteligencji Katolickiej w Białymstoku.

 

Podlaski Kurator Oświaty                         Dyrektor Zespołu Szkół Katolickich

 

       Beata Pietruszka                                           Honorata Kozłowska

 

Prezes Klubu Inteligencji Katolickiej        Przewodniczący Komisji Konkursowej

 

   Tadeusz Ruminowicz                                     prof. Dariusz Kulesza