Ogłoszenie o stypendium

Ogłoszenie

Drodzy Uczniowie i Rodzice Uczniów Zespołu Szkół Katolickich-

– Katolickiej Szkoły Podstawowej oraz Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego, proszę o przeczytanie  ogłoszenia

w sprawie stypendium artystycznego.

Uczeń, który będzie się ubiegać o to stypendium, powinien spełniać łącznie następujące warunki:

  • powinien być laureatem lub finalistą artystycznego konkursu, olimpiady, turnieju na szczeblu międzynarodowym, ogólnopolskim, wojewódzkim lub posiadać inne osiągnięcia w zakresie twórczości artystycznej

w przeglądach, festiwalach, warsztatach artystycznych na szczeblu międzynarodowym, ogólnopolskim wojewódzkim,

 

  • jest autorem lub współautorem ważnego wydarzenia artystycznego, zwłaszcza adresowanego do mieszkańców Miasta Białystok bądź reprezentuje miasto, województwo, kraj na różnego rodzaju przeglądach, festiwalach, uroczystościach (jeżeli jest uczestnikiem zespołu, orkiestry, grupy artystycznej, powinien uzyskać opinię osoby prowadzącej dany zespół , orkiestrę, grupę),

 

  • prawidłowo wypełnić wniosek oraz do dnia 18.06.2021 do godziny 15:00 złożyć go w sekretariacie szkoły. Osiągnięcia kandydata do stypendium powinny być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez Dyrektora szkoły oraz pozytywnie zaopiniowane przez Radę Pedagogiczną.

 

  • Wzór wniosku oraz formularz danych niezbędnych do zawarcia umowy z możliwością ich pobrania znajduje się na stronie internetowej bialystok.pl w zakładce Edukacja>> Stypendia >> Stypendia artystyczne.

Serdecznie zachęcam i życzę powodzenia,

Izabela Gimer

Pedagog szkolny.