XXIV Edycja Konkursu Poetyckiego Młodych „Przekroczyć Próg Nadziei”


Klub Inteligencji Katolickiej, Kuratorium Oświaty oraz Zespół Szkół Katolickich im. Matki Bożej Miłosierdzia w Białymstoku zapraszają wszystkich uczniów szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych, którzy interesują się twórczością poetycką i sami tworzą, do udziału w XXIV Edycji Konkursu Poetyckiego Młodych „Przekroczyć Próg Nadziei”.

 

Konkurs ma na celu propagowanie talentów poetyckich ludzi młodych, którym bliskie są wartości Dobra, Prawdy i Piękna, jakie wyznawał przez całe swoje życie św. Jan Paweł II – wielki autorytet moralny świata.

          W konkursie mogą wziąć udział uczniowie szkół średnich  na podanych niżej warunkach:

  1. Należy przesłać 5 dotąd niepublikowanych wierszy, wydrukowanych w trzech
  2. Każdy wiersz oraz arkusz wierszy winien być podpisany godłem (pseudonimem).
  3. W osobnej kopercie, opatrzonej tym samym godłem i zaklejonej, należy umieścić swoje nazwisko i imię, adres i telefon (koniecznie!) oraz nazwę i adres szkoły wraz z jej telefonem.
  4. Zestaw wierszy – podpisany na każdej kartce godłem wraz z dołączoną kopertą zawierającą dane osobowe, opatrzoną na zewnątrz ww. godłem –  należy włożyć do większej koperty i przesłać (lub dostarczyć bezpośrednio) do dnia 4 października 2019 r. na następujący adres:

Zespół Szkół Katolickich im. Matki Bożej Miłosierdzia

15-087 Białystok

Kościelna 3

(tel. 85 7435720)

  1. Komisja konkursowa w ocenie wierszy może odnieść się zarówno do poszczególnych wierszy, jak i całego zestawu.
  2. O wynikach konkursu laureaci zostaną powiadomieni telefonicznie.
  3. Na uczestników czekają atrakcyjne nagrody. Zamierzamy opublikować prace laureatów z kolejnych edycji konkursu w drugim specjalnym almanachu dla uczczenia Wielkiego Papieża Polaka. Jest też tradycją, że nagrodzone wiersze drukowane są w corocznej edycji „Słowa” – piśmie Klubu Inteligencji Katolickiej w Białymstoku.

 

Podlaski Kurator Oświaty                         Dyrektor Zespołu Szkół Katolickich

 

       Beata Pietruszka                                           Honorata Kozłowska

 

Prezes Klubu Inteligencji Katolickiej        Przewodniczący Komisji Konkursowej

 

   Tadeusz Ruminowicz                                     prof. Dariusz Kulesza

Finał XXIII Konkursu Poetyckiego Młodych „Przekroczyć próg nadziei”

16 października 2018r., w 40. rocznicę wyboru Karola Wojtyły na Biskupa Rzymu w Zespole Szkół Katolickich  im. Matki Bożej Miłosierdzia odbył się finał XXIII Konkursu Poetyckiego Młodych „Przekroczyć próg nadziei”, którego organizatorami byli: Klub Inteligencji Katolickiej, Kuratorium Oświaty w Białymstoku oraz Zespół Szkół Katolickich im. Matki Bożej Miłosierdzia w Białymstoku. Na konkurs wpłynęło 25 wierszy od 5 młodych twórców – uczniów białostockich szkół.

Komisja konkursowa w składzie:
• prof. Halina Krukowska – Uniwersytet w Białymstoku – przewodnicząca komisji,
• Małgorzata Lipińska – wizytator Kuratorium Oświaty w Białymstoku – członek komisji,
• prof. Dariusz Kulesza – Uniwersytet w Białymstoku – członek komisji,
• Alicja Jelska – lekarz medycyny, członek Zarządu Klubu Inteligencji Katolickiej, członek komisji,
• Wioletta Agnieszka Zawadzka – nauczyciel polonista – I Liceum Ogólnokształcące im. A. Mickiewicza w Białymstoku, członek komisji,
• Katarzyna Lankau – nauczyciel polonista i bibliotekarz – Zespół Szkół Katolickich im. Matki Bożej Miłosierdzia
• Mirosław Heleniak – sekretarz komisji
po zapoznaniu się z nadesłanymi pracami postanowiła:
W kategorii „Zestaw”
• przyznać I miejsce – Aleksandrze Maj– uczennicy I Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza w Białymstoku za zestaw wierszy opatrzony godłem „Piórko”
• II miejsce – nie przyznawać
• III miejsca – nie przyznawać.
W kategorii „Wiersz”
• przyznać I miejsce – Aleksandrze Maj – uczennicy I Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza w Białymstoku za wiersz *** [ na początku było/ łatwiej]
• II miejsca – nie przyznawać
• przyznać III miejsce – Gabrieli Trzeciakowskiej – uczennicy I Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza      w Białymstoku za wiersz *** [Najbardziej/ Lękam się zasypiania]oraz Mai Szolc – uczennicy Zespołu Szkół Handlowo-Ekonomicznych im. Mikołaja Kopernika w Białymstoku za wiersz „Prawda”
Laureaci konkursu otrzymali z rąk prezesa Klubu Inteligencji Katolickiej w Białymstoku, Tadeusza Ruminowicza oraz profesora Uniwersytetu w Białymstoku, Dariusza Kuleszy, pamiątkowe dyplomy i nagrody rzeczowe. Podziękowania za upowszechnianie idei konkursu nauczycielom-opiekunom przekazała dyrektor Zespołu Szkół Katolickich, Honorata Kozłowska.
Profesor Dariusz Kulesza, który zabrał głos na zakończenie gali, zachęcał zebranych młodych ludzi, aby „przekraczali próg nadziei i pisali wiersze”, gdyż poezja, rozumiana jako „namiętna pogoń za rzeczywistością”, pozwala nam ocalić lub ponownie odkryć najważniejsze w życiu wartości, o których tak często przypominał nam św. Jan Paweł II.