Rekrutacja

Rekrutacja do gimnazjum

Warunki przyjęcia:

– średnia ocen 4,00
– rozmowa kwalifikacyjna z uczniem i rodzicami

Wymagane dokumenty:

– kompletnie i rzetelnie wypełniony wniosek i kwestionariusz
– oryginał świadectwa z kl. V SP
– odpis ocen z półrocza kl. VI SP
– opinia katechety i opinia wychowawcy
– oryginał świadectwa ukończenia kl. VI SP
– oryginał zaświadczenia z OKE
– 2 zdjęcia
– karta zdrowia
– orzeczenie lub opinia PPP (jeśli uczeń je posiada)

KWESTIONARIUSZ I ANKIETA DO POBRANIA