RODO

Obowiązek informacyjny RODO ogólny

 Stosując się do art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, dalej również jako „RODO”, informujemy, iż:

 1. Administratorem danych osobowych jest Zespół Szkół Katolickich im. Matki Bożej Miłosierdzia w Białymstoku, Kościelna 3, 15-087 Białystok, zwany dalej Administratorem.
 2. Kontakt z inspektorem ochrony danych jest możliwy przy użyciu podanych poniżej danych kontaktowych lub za pośrednictwem danych kontaktowych szkoły; należy pamiętać, iż dane te służą wyłącznie do kontaktu w sprawach związanych bezpośrednio z przetwarzaniem danych osobowych, a inspektor ochrony danych nie posiada i nie udziela informacji dotyczących przebiegu procesu naboru.

Kontakt do IOD: iod.r.andrzejewski@szkoleniaprawnicze.com.pl

 1. Dane osobowe, zwane dalej danymi osobowymi, przetwarzane będą
 2. w związku z realizacją celów dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych placówki oraz w celach marketingowych, prowadzenia strony internetowej, w celu promocji i akcji zwiększających rozpoznawalność Administratora, w celu tworzenia broszur reklamowo-informacyjnych, w celu tworzenia kronik, w celu przygotowania stosownych legitymacji, przepustek i identyfikatorów, w celu prowadzenia tablic ogłoszeń i gablot informacyjnych, w celu udziału i publikacji informacji o konkursach, olimpiadach i zawodach sportowych, a także publikacji o nich informacji;
 3. w celu zawarcia i realizacji umowy dotyczącej kształcenia ucznia w naszej szkole;
 4. w celu zawierania i realizacji umów z naszymi kontrahentami;
 5. w celu dochodzenia/obrony przed roszczeniami, dowodowych (wykazania istnienia faktów w razie potrzeby), co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO.;
 6. wypełniania innych obowiązków prawnych nałożonych na Administratora, m.in. związanych z rachunkowością podatkami itp. (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO);
 7. archiwalnych – po ustaniu celu pierwotnego, kontrolnych, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w zw. z ustawą z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach, Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji  i zakresu działania archiwów zakładowych.
 8. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. a, b, c, e oraz art. 9 ust. 2 lit. a, h Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1) oraz inne akty prawne, w szczególności ustawa z dnia 14 grudnia 2016 roku Prawo oświatowe wraz z aktami wykonawczymi, ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty wraz z aktami wykonawczymi, ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o systemie informacji oświatowej wraz z aktami wykonawczymi.
 9. Dane osobowe mogą być przetwarzane również przez podmioty, z którymi Administrator zawarł umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, w szczególności w zakresie obsługi informatycznej, hostingowej; ochrony osób i mienia lub ochrony danych osobowych. Dane mogą zostać udostępnione upoważnionym podmiotom na podstawie odpowiednich przepisów prawa. W przypadku wyrażenia zgody dotyczącej publikacji wizerunku, odbiorcą danych osobowych będzie również właściciel portalu społecznościowego Facebook: Facebook Ireland Ltd. Państwa dane będą przekazywane przez właściciela portalu poza Europejski Obszar Gospodarczy (do tzw. państwa trzeciego). Jednocześnie wskazujemy, iż właściciel portalu deklaruje, wykorzystywanie standardowych klauzul umownych zatwierdzonych przez Komisję Europejską.
 10. Podanie danych osobowych zazwyczaj wynika z przepisów prawa i jest niezbędne do realizacji celów statutowych placówki. W przypadku niepodania tych danych, ich wypełnienie jest niemożliwe. W pozostałym zakresie Pani/Pana dane osobowe mogą być przetwarzane na podstawie udzielonej przez Panią/Pana zgody lub na podstawie innych przesłanek dopuszczalności przetwarzania wskazanych w art. 6 i 9 RODO. Podanie danych osobowych może być również warunkiem zawarcia i realizacji umowy – jeżeli zawierana jest umowa ze szkołą.
 11. Posiada Pani/Pan prawo do:
 12. na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących, w tym prawo do uzyskania kopii danych;
 13. na podstawie art. 16 RODO prawo do żądania sprostowania (poprawienia) danych osobowych;
 14. prawo do usunięcia danych – przysługuje w ramach przesłanek i na warunkach określonych w art. 17 RODO,
 15. prawo ograniczenia przetwarzania – przysługuje w ramach przesłanek i na warunkach określonych w art. 18 RODO,
 16. prawo do przenoszenia danych osobowych – przysługuje w ramach przesłanek i na warunkach określonych w art. 20 RODO,
 17. prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania – przysługuje w ramach przesłanek i na warunkach określonych w art. 21 RODO,
 18. prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych),
 19. cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych (W przypadku wyczerpania przesłanek zawartych w przepisach art. 6 ust. 1 lit. a i art. 9 ust. 2 lit. a RODO, przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem).
 20. Dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
 21. Okres retencji, czyli jak długo będziemy przetwarzać Pani/Pana dane osobowe?

Przetwarzamy dane osobowe, przez okres niezbędny wynikający z przepisów prawa oraz określony w naszych przepisach wewnętrznych (tzw. instrukcja kancelaryjna):

– Czas przetwarzania danych osobowych uczniów jest ściśle określony w ustawach i rozporządzeniach dotyczących oświaty  oraz w Ustawie z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach;

– na potrzeby rachunkowości oraz ze względów podatkowych, będziemy je przetwarzać tak długo jak będziemy do tego zobligowani przepisem prawa. Na gruncie obecnych przepisów jest to maksymalnie okres 5 lat liczonych od końca roku kalendarzowego, w którym powstał obowiązek podatkowy;

– jeżeli dane osobowe będą przetwarzane przez nas w celu dochodzenia roszczeń (w tym w postępowaniach windykacyjnych) będziemy je mogli przetwarzać w tym celu przez okres przedawnienia roszczeń;

– jeżeli wyrazisz nam zgodę na przetwarzanie danych osobowych do celów np. rozpowszechniania wizerunku, wówczas będziemy je przetwarzać do czasu odwołania zgody lub do momentu realizacji celu, w którym zgoda została odebrana.

Tutaj dowiesz się więcej na temat prawa do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych:

Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu, w przypadku gdy:

 • zaistnieją przyczyny związane z Pani/Pana szczególną sytuacją, w przypadku przetwarzania danych na podstawie zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej przez Administratora,
 • przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą jest dzieckiem.