Ogłoszenie o stypendium

Ogłoszenie

Drodzy Uczniowie i Rodzice Uczniów Zespołu Szkół Katolickich-

– Katolickiej Szkoły Podstawowej oraz Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego, proszę o przeczytanie  ogłoszenia

w sprawie stypendium artystycznego.

Uczeń, który będzie się ubiegać o to stypendium, powinien spełniać łącznie następujące warunki:

 • powinien być laureatem lub finalistą artystycznego konkursu, olimpiady, turnieju na szczeblu międzynarodowym, ogólnopolskim, wojewódzkim lub posiadać inne osiągnięcia w zakresie twórczości artystycznej

w przeglądach, festiwalach, warsztatach artystycznych na szczeblu międzynarodowym, ogólnopolskim wojewódzkim,

 

 • jest autorem lub współautorem ważnego wydarzenia artystycznego, zwłaszcza adresowanego do mieszkańców Miasta Białystok bądź reprezentuje miasto, województwo, kraj na różnego rodzaju przeglądach, festiwalach, uroczystościach (jeżeli jest uczestnikiem zespołu, orkiestry, grupy artystycznej, powinien uzyskać opinię osoby prowadzącej dany zespół , orkiestrę, grupę),

 

 • prawidłowo wypełnić wniosek oraz do dnia 18.06.2021 do godziny 15:00 złożyć go w sekretariacie szkoły. Osiągnięcia kandydata do stypendium powinny być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez Dyrektora szkoły oraz pozytywnie zaopiniowane przez Radę Pedagogiczną.

 

 • Wzór wniosku oraz formularz danych niezbędnych do zawarcia umowy z możliwością ich pobrania znajduje się na stronie internetowej bialystok.pl w zakładce Edukacja>> Stypendia >> Stypendia artystyczne.

Serdecznie zachęcam i życzę powodzenia,

Izabela Gimer

Pedagog szkolny.

STYPENDIA za rok szkolny 2019/2020

STYPENDIA

za rok szkolny 2019/2020 na rok szkolny 2020/2021

Drodzy Uczniowie, Rodzice oraz Nauczyciele Katolickiej Szkoły Podstawowej z klas IV-VIII oraz Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego. Istnieje możliwość ubiegania się o stypendia:

1) za wyniki i osiągnięcia w nauce,

2) w dziedzinie twórczości artystycznej.

Uczeń ubiegający się o stypendium za wyniki i osiągnięcia w nauce, powinien spełnić następujące warunki:

 • średnia ocen na koniec roku szkolnego:
  1. w szkole podstawowej co najmniej 5,5
  2. w liceum ogólnokształcącym co najmniej 5,0
 • co najmniej 2 razy osiągnięty tytuł laureata konkursu lub olimpiady na szczeblu: wojewódzkim lub ponadwojewódzkim lub co najmniej tytuł laureata konkursu lub olimpiady lub turnieju na szczeblu ogólnopolskim lub międzynarodowym,
 • prawidłowo wypełniony wniosek złożony do sekretariatu szkoły do dnia 19 czerwca 2020 r. w celu pozytywnego zaopiniowania przez Radę Pedagogiczną.

Wzór wniosku na rok szkolny 2020/2021 oraz formularz danych niezbędnych do zawarcia umowy z możliwością ich pobrania znajdują się na stronie internetowej www.bialystok.pl (zakładka Edukacja<<Stypendia<<Stypendia naukowe).

Dokumenty za osiągnięcia powinny być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez dyrektora szkoły.

Warunki ubiegania się o stypendium w dziedzinie twórczości artystycznej.

Uczeń ubiegający się o stypendium powinien:

 • być finalistą artystycznego konkursu lub turnieju lub przeglądu lub festiwalu lub olimpiady na szczeblu międzynarodowym lub ogólnopolskim lub wojewódzkim.
 • uczeń ubiegający się powinien złożyć prawidłowo wypełniony wniosek do sekretariatu szkoły do dnia 19 czerwca 2020 r. w celu pozytywnego zaopiniowania przez Radę Pedagogiczną.

Wzór wniosku należy pobrać ze strony internetowej: www.bialystok.pl (zakładka Edukacja<<Stypendia<<Stypendia artystyczne) i złożyć wraz z niezbędnymi załącznikami potwierdzonymi przez dyrektora szkoły za zgodność z oryginałem.

Do wniosku proszę dołączyć „proponowaną ocenę zachowania”. Jeśli nastąpi zmiana oceny, należy powiadomić o tym Departament Edukacji Urzędu Miejskiego w Białymstoku.

Rodziców oraz Wychowawców proszę o wnikliwe zapoznanie się z informacjami na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Białymstoku, Departamentu Edukacji w sprawie stypendiów oraz zachętę i pomoc uczniom w staraniach o stypendia według określonych warunków.

Powodzenia!

pedagog Izabela Gimer

Stypendia i nagrody!

Stowarzyszenie Rodzin Katolickich, organ prowadzący Zespołu Szkół Katolickich im. Matki Bożej Miłosierdzia w Białymstoku, z radością informuje, że trzej uczniowie naszych szkół: Jan Machelski kl VII B KSP, Arkadiusz Bołkun kl. II D KG oraz Paweł Szutko kl III A KG otrzymali stypendia przyznane przez Kapitułę powołaną przez Zarząd Stowarzyszenia Rodzin Katolickich. Ponadto Jakubowi Iwaszczukowi, uczniowi kl II A KLO, została przyznana nagroda specjalna- wycieczka do Barcelony. Serdecznie gratulujemy!!!

Zarząd Stowarzyszenia Rodzin Katolickich składa podziękowania wszystkim uczestnikom Karnawałowego Balu Charytatywnego. To dzięki Państwa ofiarności uczniowie Zespołu Szkól Katolickich otrzymali stypendia i nagrodę specjalną. Mamy nadzieję, że kolejny bal, który odbędzie się 16 lutego 2019r. pomoże nam zgromadzić fundusze na kolejne stypendia i nagrody!!!

Stypendia

Stowarzyszenie Rodzin Katolickich Archidiecezji Białostockiej – organ prowadzący nasze szkoły – ufundowało trzy stypendia w kwocie 130 zł miesięcznie każde na okres od września do stycznia 2018 r. Otrzymali je:

 • Izabela Misiewicz – uczennica kl. V Katolickiej Szkoły Podstawowej im. Matki Bożej Miłosierdzia w Białymstoku,
 • Aleksandra Mejsak – uczennica kl. III Katolickiego Gimnazjum im. Matki Bożej Miłosierdzia w Białymstoku,
 • Paweł Szutko – uczeń kl. III Katolickiego Gimnazjum im. Matki Bożej Miłosierdzia w Białymstoku.

Przyznając stypendia, kapituła brała pod uwagę: postawę, kulturę osobistą oraz osiągnięcia w nauce kandydatów zgłaszanych przez wychowawców. Kolejna edycja już we wrześniu!

Stypendystom II edycji serdecznie gratulujemy i życzymy, by dzięki stypendiom mogli rozwijać swoje pasje i spełniać marzenia!

                                                                                              Prezes Stowarzyszenia

Urszula Jurkowska

 

„Złote Serce”

Stowarzyszenie Rodzin Katolickich Archidiecezji Białostockiej – organ prowadzący nasze szkoły – przyznało trzy odznaczenia „Złote Serce” za wzorową postawę w życiu codziennym, umiejętność współpracy, dostrzeganie potrzeb drugiego człowieka i podejmowanie działań na rzecz innych. Wyróżnieni zostali następujący uczniowie:

 • Michał Krupski – uczeń klasy II Katolickiej Szkoły Podstawowej,
 • Maria Hanna Nejman – uczennica klasy II Katolickiego Gimnazjum,
 • Weronika Bartoszuk – uczennica klasy III Katolickiego Gimnazjum.

Gratulujemy i życzymy, by swoim przykładem zachęcali innych do czynienia dobra!

 

                                                                                              Prezes Stowarzyszenia

Urszula Jurkowska