Stypendia

STYPENDIA

Stypendium artystyczne

Istnieje możliwość składania wniosków o stypendia  Prezydenta Miasta Białegostoku w dziedzinie twórczości artystycznej uczniom.  Kandydaci, którzy spełniają łącznie następujące kryteria, prosimy o kontakt z pedagogiem szkolnym.

 1. Uczeń białostockiej szkoły podstawowej lub ponadpodstawowej.
 2. Co najmniej bardzo dobra ocena zachowania.
 3. Osoba uzdolniona i realizująca swoje zainteresowana i przynajmniej w jednej z wymienionych w Regulaminie dziedzin sztuki.
 4. Laureat lub finalista artystycznego konkursu, olimpiady, turnieju na szczeblu międzynarodowym, ogólnopolskim, wojewódzkim lub osoba posiadająca inne osiągnięcia w zakresie twórczości artystycznej w przeglądach, festiwalach, warsztatach artystycznych na szczeblu międzynarodowym, ogólnopolskim, wojewódzkim.
 5. Autor lub współautor ważnego wydarzenia artystycznego, zwłaszcza adresowanego do mieszkańców Miasta Białystok bądź reprezentuje miasto, województwo, kraj na różnego rodzaju przeglądach, festiwalach, uroczystościach.
 6. Uczestnik zespołu, orkiestry, grupy artystycznej, który uzyskał pozytywną opinię osoby prowadzącej dany zespół, orkiestrę, grupę.

Wnioski  kandydatów do stypendium zatwierdza Rada Pedagogiczna.

Termin składania wniosków mija 26 czerwca.


Stypendia Prezydenta Miasta Białegostoku

za wyniki i osiągnięcia w nauce

Stypendium Prezydenta Miasta Białegostoku za wyniki i osiągnięcia w nauce może być przyznawane osobie, która spełnia łącznie następujące kryteria:

 1. jest uczniem białostockiej szkoły podstawowej lub ponadpodstawowej
 2. uzyskała średnią ocen na koniec roku szkolnego:
 3. w szkole podstawowej co najmniej 5,5,
 4. w szkole ponadpodstawowej co najmniej 5,0;
 5. uzyskała co najmniej dwukrotnie tytuł laureata konkursu lub olimpiady na szczeblu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim lub co najmniej tytuł laureata konkursu lub olimpiady lub turnieju na szczeblu ogólnopolskim lub międzynarodowym, organizowanym zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 stycznia 2002 r.

Osoby spełniające wszystkie powyższe kryteria prosimy o kontakt z pedagogiem szkolnym. Kandydatów do stypendium zgłasza szkoła do 26 czerwca 2023 r., po zatwierdzeniu kandydata przez radę pedagogiczną.


Stypendia 2022/2023
Z radością informujemy, że Jan Machelski uczeń klasy IV a Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego im. Matki Bożej Miłosierdzia został po raz trzeci stypendystą Prezesa Rady Ministrów. Cieszymy się, że po raz pierwszy mógł uczestniczyć w uroczystości wręczenia dyplomów. Odbyła się ona 18 listopada 2022 r. w Urzędzie Wojewódzkim w Białymstoku
Gratulujemy, Janku!

Stypendia 2020/2021

Z radością informujemy, że Gabriela Pietrowcew uczennica kl. III a oraz Jan Machelski uczeń klasy II a Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego im. Matki Bożej Miłosierdzia zostali stypendystami Prezesa Rady Ministrów w roku szkolnym 2020/2021.

Gratulujemy, kochani!


za rok szkolny 2019/2020 na rok szkolny 2020/2021

Drodzy Uczniowie, Rodzice oraz Nauczyciele Katolickiej Szkoły Podstawowej z klas IV-VIII oraz Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego. Istnieje możliwość ubiegania się o stypendia:

1) za wyniki i osiągnięcia w nauce,

2) w dziedzinie twórczości artystycznej.

Uczeń ubiegający się o stypendium za wyniki i osiągnięcia w nauce, powinien spełnić następujące warunki:

 • średnia ocen na koniec roku szkolnego:
  1. w szkole podstawowej co najmniej 5,5
  2. w liceum ogólnokształcącym co najmniej 5,0
 • co najmniej 2 razy osiągnięty tytuł laureata konkursu lub olimpiady na szczeblu: wojewódzkim lub ponadwojewódzkim lub co najmniej tytuł laureata konkursu lub olimpiady lub turnieju na szczeblu ogólnopolskim lub międzynarodowym,
 • prawidłowo wypełniony wniosek złożony do sekretariatu szkoły do dnia 19 czerwca 2020 r. w celu pozytywnego zaopiniowania przez Radę Pedagogiczną.

Wzór wniosku na rok szkolny 2020/2021 oraz formularz danych niezbędnych do zawarcia umowy z możliwością ich pobrania znajdują się na stronie internetowej www.bialystok.pl (zakładka Edukacja<<Stypendia<<Stypendia naukowe).

Dokumenty za osiągnięcia powinny być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez dyrektora szkoły.

Warunki ubiegania się o stypendium w dziedzinie twórczości artystycznej.

Uczeń ubiegający się o stypendium powinien:

 • być finalistą artystycznego konkursu lub turnieju lub przeglądu lub festiwalu lub olimpiady na szczeblu międzynarodowym lub ogólnopolskim lub wojewódzkim.
 • uczeń ubiegający się powinien złożyć prawidłowo wypełniony wniosek do sekretariatu szkoły do dnia 19 czerwca 2020 r. w celu pozytywnego zaopiniowania przez Radę Pedagogiczną.

Wzór wniosku należy pobrać ze strony internetowej: www.bialystok.pl (zakładka Edukacja<<Stypendia<<Stypendia artystyczne) i złożyć wraz z niezbędnymi załącznikami potwierdzonymi przez dyrektora szkoły za zgodność z oryginałem.

Do wniosku proszę dołączyć „proponowaną ocenę zachowania”. Jeśli nastąpi zmiana oceny, należy powiadomić o tym Departament Edukacji Urzędu Miejskiego w Białymstoku.

Rodziców oraz Wychowawców proszę o wnikliwe zapoznanie się z informacjami na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Białymstoku, Departamentu Edukacji w sprawie stypendiów oraz zachętę i pomoc uczniom w staraniach o stypendia według określonych warunków.

Powodzenia!

pedagog Izabela Gimer


Stypendia 2019/2020

Z radością informujemy, że Aleksandra Mejsak uczennica kl. II Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego im. Matki Bożej Miłosierdzia została stypendystką Prezesa Rady Ministrów w roku szkolnym 2019/2020.

Gratulujemy, Olu!


Stypendia 2018/2019

Z radością informujemy, że Maria Wójcik uczennica kl. III Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego im. Matki Bożej Miłosierdzia została stypendystką Prezesa Rady Ministrów w roku szkolnym 2018/2019.

Gratulujemy, Marysiu!


Drodzy Rodzice oraz Uczniowie Zespołu Szkół Katolickich

Istnieje możliwość podjęcia starań o stypendium na rok szkolny 2018/2019 w następujących kategoriach:

 1. Za wyniki i osiągnięcia w nauce dla uczniów/ KSP, KG, KLO Termin składania wniosków w naszej szkole do 15.VI.
 2. jeśli są laureatami bądź finalistami przedmiotowego konkursu lub olimpiady lub turnieju na szczeblu wojewódzkim bądź krajowym lub międzynarodowym.
 3. W dziedzinie twórczości artystycznej dla uczniów/ KSP, KG, KLO Termin składania wniosków w naszej szkole do 15.VI
 4. jeśli są laureatami bądź finalistami artystycznego konkursu, turnieju, przeglądu, festiwalu lub artystycznej olimpiady na szczeblu wojewódzkim, krajowym lub międzynarodowym
 5. Za innowacyjną myśl techniczną w roku szkolnym 2017/2018 dla uczniów KLO
 6. Termin składania wniosków w naszej szkole do 20.VI.

W przypadku stypendiów za osiągnięcia w nauce i dziedzinie twórczości artystycznej do wniosku należy dołączyć proponowaną ocenę z zachowania. Wniosek można pobrać ze strony internetowej www.bialystok.pl (zakładka Edukacja << Stypendia << Stypendium naukowe/Stypendium artystyczne )

Zwrot wniosków do pokoju nr 9.

SERDECZNIE ZACHĘCAMY. WARTO SPRÓBOWAĆ!

Stypendia 2017/2018

Z radością informujemy o stypendiach przyznanych uczniom naszej szkoły, którzy wyróżniają się szczególnymi możliwościami intelektualnymi, społecznymi, sportowymi. Jesteśmy z Was dumni i życzymy wiele radości i wytrwałości w rozwijaniu pasji oraz zdobywaniu wiedzy i ciekawych umiejętności!

 1. Stypendium Rady Ministrów na rok szkolny 2017/2018 przyznano:
 • Jakubowi Iwaszczukowi uczniowi kl. II Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego.
 1. Stypendium szkolne ze względu na wysokie wyniki w nauce w I semestrze roku szkolnego 2017/2018 przyznano:
 • Marii Wójcik i Jakubowi Iwaszczukowi z kl. II Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego,
 • Przemysławowi Gabrelowi, Kacprowi Stasiełukowi i Idze Ostaszewskiej z kl. III Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego.

 Gratulujemy!!!

UWAGA !!!

Kolejna szansa na STYPENDIUM

 

Kuratorium Oświaty w Białymstoku proponuje stypendium ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania dla uczniów:

szkół ponadgimnazjalnych, którzy osiągnęli w bieżącym roku szkolnym 2016/2017 wybitne osiągnięcia edukacyjne:

 • w olimpiadzie międzynarodowej lub
 • w olimpiadzie przedmiotowej o zasięgu ogólnopolskim,
 • w konkursie na pracę naukową zorganizowanym przez instytucje naukowe czy stowarzyszenia naukowe,
 • za wysokie wyniki w nauce wg indywidualnego programu lub toku nauki,
 • za uczestnictwo w zajęciach uczelni uczniów wybitnie zdolnych w zajęciach przewidzianych tokiem studiów,
 • za wyniki sportowe na szczeblu krajowym, międzynarodowym,
 • za udział w konkursach przedmiotowych kuratora oświaty,
 • za inne na szczeblu krajowym i miejskim.

Termin składania wniosków wraz z załącznikami do końca roku szkolnego tj. 22.06.2017 w sekretariacie szkoły.

         Wzór wniosku o przyznanie stypendium dostępny jest na stronie internetowej kuratorium: www.kuratorium.bialystok.pl w zakładce; <<Rodzice i uczniowie << Pomoc materialna <<Informacje o stypendium Ministra Edukacji Narodowej za wybitne osiągnięcia w roku szkolnym 2016/2017.

Serdecznie zapraszam
i życzę zwieńczenia starań

Pedagog Izabela Gimer


Drogi Uczniu!

        Przeczytaj uważnie poniższe informacje, może masz szansę na stypendium w następnym roku szkolnym 2017/2018. Możliwości jest kilka:

 • stypendium za wyniki i osiągnięcia w nauce,
 • stypendium w dziedzinie twórczości artystycznej,
 • stypendium za innowacyjną myśl techniczną,

ad 1) Stypendium za wyniki i osiągnięcia w nauce w roku szkolnym 2016/2017 dla uczniów szkoły podstawowej, gimnazjum lub liceum, którzy są laureatami bądź finalistami przedmiotowego konkursu lub olimpiady czy turnieju na szczeblu wojewódzkim, krajowym lub międzynarodowym.

Do wniosku należy dołączyć „proponowaną średnią ocen” potwierdzoną przez wychowawcę klasy oraz załączniki, a jeśli w średniej ocen nastąpi zmiana należy powiadomić pedagoga. Wniosek o przyznanie stypendium uczeń wypełnia, pobierając go ze strony internetowej Urzędu Miejskiego w Białymstoku www.bialystok.pl (zakładka Edukacja<<Stypendia <<Stypendia naukowe). Wypełniony wniosek wraz z załącznikami uczeń składa do 09.06 (piątek) do sekretariatu szkoły.

ad 2)          Stypendium w dziedzinie twórczości artystycznej dla uczniów szkoły podstawowej, gimnazjum lub liceum, którzy są laureatami bądź finalistami artystycznego konkursu, turnieju, przeglądu lub festiwalu albo artystycznej olimpiady na szczeblu wojewódzkim, krajowym bądź międzynarodowym.

Do wniosku uczeń dołącza oprócz załączników informację potwierdzoną przez wychowawcę – „proponowaną ocenę z zachowania” (jeśli nastąpi zmiana oceny, należy niezwłocznie powiadomić pedagoga). Wniosek o przyznanie stypendium uczeń wypełnia, pobierając go ze strony internetowej Urzędu Miejskiego w Białymstoku www.bialystok.pl (zakładka Edukacja<<Stypendia <<Stypendia artystyczne). Wypełniony wniosek wraz z załącznikami uczeń składa do 09.06 (piątek) do sekretariatu szkoły.

ad 3)          Stypendium za innowacyjną myśl techniczną dla uczniów liceum za rok szkolny 2016/2017. Wniosek o przyznanie stypendiów w przypadku pracy zespołowej składa się dla każdego ucznia odrębnie w celu ocenienia wkładu pracy poszczególnych twórców. Jeżeli uczeń w bieżącym roku szkolnym zrealizował kilka innowacyjnych prac, to dla każdej z nich należy złożyć odrębny wniosek.

         Wniosek o stypendium uczeń pobiera ze strony internetowej Urzędu Miejskiego w Białymstoku www.bialystok.pl (zakładka Edukacja <<Stypendia<<Stypendia techniczne). Wypełniony wniosek wraz z załą- cznikami uczeń składa do 19.06 (poniedziałek) do sekretariatu szkoły.

Serdecznie zapraszam i życzę powodzenia

Izabela Gimer – pedagog szkolny


Z radością informujemy o stypendiach przyznanych uczniom naszej szkoły, którzy wyróżniają się szczególnymi możliwościami intelektualnymi, społecznymi, sportowymi. Jesteśmy z Was dumni   i życzymy wiele radości i wytrwałości w rozwijaniu pasji oraz zdobywaniu wiedzy i ciekawych umiejętności!

 1. Stypendium Rady Ministrów przyznano:
 • Julii Katarzynie Sienkiewicz z kl. II Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego.
 1. Stypendium Fundacji Św. Mikołaja – IKEA FAMILY przyznano:
 • Gabrieli Bełbot z kl. III a Katolickiego Gimnazjum,
 • Ewie Urbanowicz z kl. III a Katolickiego Gimnazjum,
 • Michałowi Arciszowi z kl. III  Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego.

III.     Stypendium szkolne ze względu na wysokie wyniki w nauce przyznano:

 • Jakubowi Iwaszczukowi i Marii Wójcik z kl. I Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego,
 • Julii Katarzynie Sienkiewicz i Idze Ostaszewskiej z kl. II Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego,
 • Kacprowi Stasiełukowi i Janowi Wyrzykowskiemu z kl. II Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego,
 • Zuzannie Kosior i Barbarze Skiepko z kl. III Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego.

 Gratulujemy!!!

 Zachęcamy wszystkich do starań o stypendia na następny rok szkolny! Każdy ma szanse!

   Pedagog Izabela Gimer