Najpilniejsi uczą się w Katolickim Liceum Ogólnokształcącym im. Matki Bożej Miłosierdzia bezpłatnie!

Opłata wynikająca z uwzględnienia osiągnięć edukacyjnych


1.
Uwzględnianie osiągnięć edukacyjnych w opłacie czesnego ma na celu wspieranie uczniów uzdolnionych i tych, którzy wykazują się pracowitością w Katolickim Liceum Ogólnokształcącym im. Matki Bożej Miłosierdzia w Białymstoku.

2. O ustalenie wysokości opłaty uwzględniającej osiągnięcia edukacyjne (załącznik nr 6) mogą ubiegać się uczniowie klas I, II, III, IV liceum, którzy osiągnęli: średnią ocen od 5,30 do 5,49 i zachowanie bardzo dobre lub wzorowe zniżka 50%, średnią ocen od 5,50 do 6,00 i zachowanie bardzo dobre lub wzorowe zwolnienie z opłat, tytuł laureata lub finalisty olimpiady ogólnopolskiej oraz średnia ocen co najmniej 4,75 i zachowanie bardzo dobre lub wzorowe zwolnienie z opłat, tytuł laureata wojewódzkiego konkursu przedmiotowego oraz średnia ocen co najmniej 4,75 i zachowanie bardzo dobre lub wzorowe zwolnienie z opłat.

3. Wysokość opłaty uwzględniającej osiągnięcia edukacyjne w klasie I, II, III i IV liceum jest uzależniona od sytuacji finansowej szkoły.

4. Opłata uwzględniająca osiągnięcia edukacyjne jest ustalana przed rozpoczęciem każdego semestru  i uzależniona jest od osiągnięć edukacyjnych uzyskanych przez ucznia w poprzednim semestrze.

5. Opłata uwzględniająca osiągnięcia edukacyjne jest zawieszona w trybie natychmiastowym do końca semestru w przypadku stwierdzenia przez dyrektora szkoły naruszenia któregokolwiek z punktów powinności ucznia Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego im. Matki Bożej Miłosierdzia w Białymstoku, określonych w dokumencie pt. „Powinności ucznia”. Decyzja o zawieszeniu  sporządzana jest przez dyrektora szkoły na piśmie wraz z uzasadnieniem, i doręczana uczniowi oraz rodzicom bezpośrednio lub w drodze wiadomości elektronicznej przekazanej na konto rodzica w dzienniku elektronicznym.