STYPENDIA za rok szkolny 2019/2020

<?php the_title(); ?>

STYPENDIA

za rok szkolny 2019/2020 na rok szkolny 2020/2021

Drodzy Uczniowie, Rodzice oraz Nauczyciele Katolickiej Szkoły Podstawowej z klas IV-VIII oraz Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego. Istnieje możliwość ubiegania się o stypendia:

1) za wyniki i osiągnięcia w nauce,

2) w dziedzinie twórczości artystycznej.

Uczeń ubiegający się o stypendium za wyniki i osiągnięcia w nauce, powinien spełnić następujące warunki:

  • średnia ocen na koniec roku szkolnego:
    1. w szkole podstawowej co najmniej 5,5
    2. w liceum ogólnokształcącym co najmniej 5,0
  • co najmniej 2 razy osiągnięty tytuł laureata konkursu lub olimpiady na szczeblu: wojewódzkim lub ponadwojewódzkim lub co najmniej tytuł laureata konkursu lub olimpiady lub turnieju na szczeblu ogólnopolskim lub międzynarodowym,
  • prawidłowo wypełniony wniosek złożony do sekretariatu szkoły do dnia 19 czerwca 2020 r. w celu pozytywnego zaopiniowania przez Radę Pedagogiczną.

Wzór wniosku na rok szkolny 2020/2021 oraz formularz danych niezbędnych do zawarcia umowy z możliwością ich pobrania znajdują się na stronie internetowej www.bialystok.pl (zakładka Edukacja<<Stypendia<<Stypendia naukowe).

Dokumenty za osiągnięcia powinny być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez dyrektora szkoły.

Warunki ubiegania się o stypendium w dziedzinie twórczości artystycznej.

Uczeń ubiegający się o stypendium powinien:

  • być finalistą artystycznego konkursu lub turnieju lub przeglądu lub festiwalu lub olimpiady na szczeblu międzynarodowym lub ogólnopolskim lub wojewódzkim.
  • uczeń ubiegający się powinien złożyć prawidłowo wypełniony wniosek do sekretariatu szkoły do dnia 19 czerwca 2020 r. w celu pozytywnego zaopiniowania przez Radę Pedagogiczną.

Wzór wniosku należy pobrać ze strony internetowej: www.bialystok.pl (zakładka Edukacja<<Stypendia<<Stypendia artystyczne) i złożyć wraz z niezbędnymi załącznikami potwierdzonymi przez dyrektora szkoły za zgodność z oryginałem.

Do wniosku proszę dołączyć „proponowaną ocenę zachowania”. Jeśli nastąpi zmiana oceny, należy powiadomić o tym Departament Edukacji Urzędu Miejskiego w Białymstoku.

Rodziców oraz Wychowawców proszę o wnikliwe zapoznanie się z informacjami na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Białymstoku, Departamentu Edukacji w sprawie stypendiów oraz zachętę i pomoc uczniom w staraniach o stypendia według określonych warunków.

Powodzenia!

pedagog Izabela Gimer