Stypendia

Drodzy Rodzice oraz Uczniowie Zespołu Szkół Katolickich

Istnieje możliwość podjęcia starań o stypendium na rok szkolny 2018/2019 w następujących kategoriach:

 1. Za wyniki i osiągnięcia w nauce dla uczniów/ KSP, KG, KLO Termin składania wniosków w naszej szkole do 15.VI.
 2. jeśli są laureatami bądź finalistami przedmiotowego konkursu lub olimpiady lub turnieju na szczeblu wojewódzkim bądź krajowym lub międzynarodowym.
 3. W dziedzinie twórczości artystycznej dla uczniów/ KSP, KG, KLO Termin składania wniosków w naszej szkole do 15.VI
 4. jeśli są laureatami bądź finalistami artystycznego konkursu, turnieju, przeglądu, festiwalu lub artystycznej olimpiady na szczeblu wojewódzkim, krajowym lub międzynarodowym
 5. Za innowacyjną myśl techniczną w roku szkolnym 2017/2018 dla uczniów KLO
 6. Termin składania wniosków w naszej szkole do 20.VI.

 

W przypadku stypendiów za osiągnięcia w nauce i dziedzinie twórczości artystycznej do wniosku należy dołączyć proponowaną ocenę z zachowania. Wniosek można pobrać ze strony internetowej www.bialystok.pl (zakładka Edukacja << Stypendia << Stypendium naukowe/Stypendium artystyczne )

Zwrot wniosków do pokoju nr 9.

SERDECZNIE ZACHĘCAMY. WARTO SPRÓBOWAĆ!

 

Stypendia 2017/2018

Stowarzyszenie Rodzin Katolickich Archidiecezji Białostockiej – organ prowadzący nasze szkoły – ufundowało trzy stypendia w kwocie 130 zł miesięcznie każde na okres od września do stycznia 2018 r. Otrzymali je:

 • Izabela Misiewicz – uczennica kl. V Katolickiej Szkoły Podstawowej im. Matki Bożej Miłosierdzia w Białymstoku,
 • Aleksandra Mejsak – uczennica kl. III Katolickiego Gimnazjum im. Matki Bożej Miłosierdzia w Białymstoku,
 • Paweł Szutko – uczeń kl. III Katolickiego Gimnazjum im. Matki Bożej Miłosierdzia w Białymstoku.

Przyznając stypendia, kapituła brała pod uwagę: postawę, kulturę osobistą oraz osiągnięcia w nauce kandydatów zgłaszanych przez wychowawców. Kolejna edycja już we wrześniu!

Stypendystom II edycji serdecznie gratulujemy i życzymy, by dzięki stypendiom mogli rozwijać swoje pasje i spełniać marzenia!

                                                                                              Prezes Stowarzyszenia

Urszula Jurkowska

 

„Złote Serce”

Stowarzyszenie Rodzin Katolickich Archidiecezji Białostockiej – organ prowadzący nasze szkoły – przyznało trzy odznaczenia „Złote Serce” za wzorową postawę w życiu codziennym, umiejętność współpracy, dostrzeganie potrzeb drugiego człowieka i podejmowanie działań na rzecz innych. Wyróżnieni zostali następujący uczniowie:

 • Michał Krupski – uczeń klasy II Katolickiej Szkoły Podstawowej,
 • Maria Hanna Nejman – uczennica klasy II Katolickiego Gimnazjum,
 • Weronika Bartoszuk – uczennica klasy III Katolickiego Gimnazjum.

Gratulujemy i życzymy, by swoim przykładem zachęcali innych do czynienia dobra!

 

                                                                                              Prezes Stowarzyszenia

Urszula Jurkowska

 

UWAGA !!!

Kolejna szansa na STYPENDIUM

 

Kuratorium Oświaty w Białymstoku proponuje stypendium ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania dla uczniów:

gimnazjów, którzy osiągnęli w bieżącym roku szkolnym 2016/2017 wybitne osiągnięcia edukacyjne:

 • w olimpiadzie międzynarodowej lub
 • w olimpiadzie przedmiotowej o zasięgu ogólnopolskim,
 • w konkursie na pracę naukową zorganizowanym przez instytucje naukowe czy stowarzyszenia naukowe,
 • za wysokie wyniki w nauce wg indywidualnego programu lub toku nauki,
 • za uczestnictwo w zajęciach uczelni uczniów wybitnie zdolnych w zajęciach przewidzianych tokiem studiów,
 • za wyniki sportowe na szczeblu krajowym, międzynarodowym,
 • za udział w konkursach przedmiotowych kuratora oświaty,
 • za inne na szczeblu krajowym i miejskim.

Termin składania wniosków wraz z załącznikami do końca roku szkolnego tj. 22.06.2017 w sekretariacie szkoły.

         Wzór wniosku o przyznanie stypendium dostępny jest na stronie internetowej kuratorium: www.kuratorium.bialystok.pl w zakładce; <<Rodzice i uczniowie << Pomoc materialna <<Informacje o stypendium Ministra Edukacji Narodowej za wybitne osiągnięcia w roku szkolnym 2016/2017.

Serdecznie zapraszam
i życzę zwieńczenia starań

Pedagog Izabela Gimer


Drogi Uczniu!

        Przeczytaj uważnie poniższe informacje, może masz szansę na stypendium w następnym roku szkolnym 2017/2018. Możliwości jest kilka:

 • stypendium za wyniki i osiągnięcia w nauce,
 • stypendium w dziedzinie twórczości artystycznej,
 • stypendium za innowacyjną myśl techniczną,

ad 1) Stypendium za wyniki i osiągnięcia w nauce w roku szkolnym 2016/2017 dla uczniów szkoły podstawowej, gimnazjum lub liceum, którzy są laureatami bądź finalistami przedmiotowego konkursu lub olimpiady czy turnieju na szczeblu wojewódzkim, krajowym lub międzynarodowym.

Do wniosku należy dołączyć „proponowaną średnią ocen” potwierdzoną przez wychowawcę klasy oraz załączniki, a jeśli w średniej ocen nastąpi zmiana należy powiadomić pedagoga. Wniosek o przyznanie stypendium uczeń wypełnia, pobierając go ze strony internetowej Urzędu Miejskiego w Białymstoku www.bialystok.pl (zakładka Edukacja<<Stypendia <<Stypendia naukowe). Wypełniony wniosek wraz z załącznikami uczeń składa do 09.06 (piątek) do sekretariatu szkoły.

ad 2)          Stypendium w dziedzinie twórczości artystycznej dla uczniów szkoły podstawowej, gimnazjum lub liceum, którzy są laureatami bądź finalistami artystycznego konkursu, turnieju, przeglądu lub festiwalu albo artystycznej olimpiady na szczeblu wojewódzkim, krajowym bądź międzynarodowym.

Do wniosku uczeń dołącza oprócz załączników informację potwierdzoną przez wychowawcę – „proponowaną ocenę z zachowania” (jeśli nastąpi zmiana oceny, należy niezwłocznie powiadomić pedagoga). Wniosek o przyznanie stypendium uczeń wypełnia, pobierając go ze strony internetowej Urzędu Miejskiego w Białymstoku www.bialystok.pl (zakładka Edukacja<<Stypendia <<Stypendia artystyczne). Wypełniony wniosek wraz z załącznikami uczeń składa do 09.06 (piątek) do sekretariatu szkoły.

ad 3)          Stypendium za innowacyjną myśl techniczną dla uczniów liceum za rok szkolny 2016/2017. Wniosek o przyznanie stypendiów w przypadku pracy zespołowej składa się dla każdego ucznia odrębnie w celu ocenienia wkładu pracy poszczególnych twórców. Jeżeli uczeń w bieżącym roku szkolnym zrealizował kilka innowacyjnych prac, to dla każdej z nich należy złożyć odrębny wniosek.

         Wniosek o stypendium uczeń pobiera ze strony internetowej Urzędu Miejskiego w Białymstoku www.bialystok.pl (zakładka Edukacja <<Stypendia<<Stypendia techniczne). Wypełniony wniosek wraz z załą- cznikami uczeń składa do 19.06 (poniedziałek) do sekretariatu szkoły.

Serdecznie zapraszam i życzę powodzenia

Izabela Gimer – pedagog szkolny


Z radością informujemy o stypendiach przyznanych uczniom Katolickiego Gimnazjum, którzy wyróżniają się szczególnymi możliwościami intelektualnymi, społecznymi, sportowymi. Jesteśmy z Was dumni   i życzymy wiele radości i wytrwałości w rozwijaniu pasji oraz zdobywaniu wiedzy i ciekawych umiejętności!

Stypendium Fundacji Św. Mikołaja – IKEA FAMILY przyznano:

 • Gabrieli Bełbot z kl. III a Katolickiego Gimnazjum,
 • Ewie Urbanowicz z kl. III a Katolickiego Gimnazjum,

Gratulujemy!!!

 Zachęcamy wszystkich do starań o stypendia na następny rok szkolny! Każdy ma szanse!

   Pedagog Izabela Gimer


Stowarzyszenie Rodzin Katolickich Archidiecezji Białostockiej – organ prowadzący nasze szkoły – ufundowało stypendia w kwocie 150 zł miesięcznie każde na okres od lutego do czerwca 2017 r. dla trzech uczennic:

 • Izabeli Misiewicz – uczennicy kl. IV Katolickiej Szkoły Podstawowej im. Matki Bożej Miłosierdzia w Białymstoku,
 • Aleksandry Mejsak i Julity Żywno – uczennic kl. II Katolickiego Gimnazjum im. Matki Bożej Miłosierdzia w Białymstoku.

Przyznając stypendia, kapituła brała pod uwagę: postawę, kulturę osobistą oraz osiągnięcia w nauce kandydatów zgłaszanych przez wychowawców. Kolejna edycja już we wrześniu!

            Stypendystkom I edycji serdecznie gratulujemy i życzymy, by dzięki stypendiom mogły rozwijać swoje pasje i spełniać marzenia!

                                                                                              Prezes Stowarzyszenia

Urszula Jurkowska