Zasady wolontariatu

Szkolne Koło Caritas

Szkolne Koło Caritas jest organizacją młodzieżową działającą na terenie szkoły pod nadzorem dyrekcji i włączającą się w działalność charytatywną, opiekuńczą i wychowawczą prowadzoną przez Caritas. Podstawowym celem tej organizacji jest praktyczna realizacja przykazania miłości bliźniego w odniesieniu do każdego, bez względu na jego przekonania, wyznanie narodowość czy rasę. Sens funkcjonowania SKC opiera się na autentycznym zaangażowaniu ludzi młodych na rzecz osób potrzebujących, na wzajemnym partnerskim zaufaniu, współodpowiedzialności i pracy zespołowej. Do osiągnięcia tych celów członkowie SKC dążą poprzez podejmowanie zadań zarówno w obrębie szkoły, jak i parafii oraz środowiska lokalnego. Praca w Szkolnym Kole Caritas kształtuje wrażliwość na potrzeby innych ludzi, a jednocześnie pomaga w odkrywaniu własnych talentów i umiejętnym ich rozwijaniu.

Zasady wolontariatu w Szkolnym Kole Caritas

  1. Wolontariuszem jest ta osoba, która bierze udział w formacji i w akcjach.
  2. Wolontariusz wyraża się swoją postawą i zaangażowaniem, a nie tylko wpisem na listę Szkolnego Koła Caritas.
  3. Każdą nieobecność na spotkaniu lub niemożność wywiązania się z zadania należy usprawiedliwić u opiekuna Szkolnego Koła Caritas.
  4. Jeśli wolontariusz nie przychodzi na spotkania, nie usprawiedliwia swojej nieobecności, nie wywiązuje się z podjętych działań, to znaczy, że nie chce być wolontariuszem. Pozostaje jedynie „sympatykiem” Szkolnego Koła Caritas.
  5. „Sympatycy” za udział w pojedynczych akcjach dostają pisemną pochwałę; nie otrzymują wpisów na świadectwie i punktów za działalność w Szkolnym Kole Caritas.
  6. Wolontariusze mają obowiązek dokumentowania swoich działań w „Dziennikach wolontariusza”.