Regulamin SKC

REGULAMIN SZKOLNEGO KOŁA CARITAS ARCHIDIECEZJI BIAŁOSTOCKIEJ

            W celu zaspokojenia duchowych i społecznych potrzeb młodego pokolenia oraz podejmowania przez niego dzieł miłosierdzia, za zgodą dyrektorów szkół, dyrektor Caritas Archidiecezji Białostockiej powołuje Szkolne Koła Caritas, zwane dalej SKC. Działania SKC skierowane są do wszystkich osób potrzebujących, bez względu na wyznanie, światopogląd i narodowość.

I.POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

1.Podstawą prawną powołania SKC są:

a. Statut Caritas Archidiecezji Białostockiej;

b. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty;

c. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

§ 2

1.Misją SKC jest budowanie cywilizacji miłości.

2.Wartościami, dzięki którym misja może być realizowana są:

a. bezinteresowność;

b. poszanowanie godności każdego człowieka;

c. duch solidarności z bliźnimi.

 

II. POWOŁANIE SZKOLNEGO KOŁA CARITAS

§ 3

1. Dyrektor Caritas Archidiecezji Białostockiej powołuje SKC, na wniosek nauczyciela, za zgodą dyrektora szkoły.

2. Dyrektor szkoły, w porozumieniu z dyrektorem Caritas Archidiecezji Białostockiej, powołuje opiekuna SKC na czas nieokreślony i odwołuje go.

 

III. OGÓLNE ZASADY FUNKCJONOWANIA SZKOLNEGO KOŁA CARITAS

§ 4

1. Siedzibą SKC jest szkoła, w której zostało ono powołane.

2. Do SKC może należeć każdy uczeń szkoły, który akceptuje misję i wartości zawarte w § 2.

3. Nadzór nad SKC sprawują dyrektor szkoły i dyrektor Caritas.

4. Koło używa prawnie zastrzeżonej nazwy i znaku Caritas, dlatego też:

a. jego działalność powinna urzeczywistniać misję i wartości Caritas;

b. powinna istnieć ścisła współpraca z Caritas Archidiecezji Białostockiej.

5. SKC ma prawo wybrać swojego patrona.

6. Wsparcie merytoryczne i organizacyjne zapewnia Caritas Archidiecezji Białostockiej za pośrednictwem koordynatora wolontariatu.

 

IV. ZADANIA SZKOLNEGO KOŁA CARITAS

§ 5

1.Misja Caritas jest realizowana poprzez:

a. poznawanie, pogłębianie i szerzenie nauki Jezusa Chrystusa o miłosierdziu Bożym;

b. poznawanie, pogłębianie i szerzenie nauczania społecznego Kościoła;

c. kształtowanie otwartej postawy społeczności szkolnej na duchowe i materialne potrzeby bliźniego;

d. rozeznawanie konkretnych potrzeb w najbliższym środowisku: domu, szkole, sąsiedztwie;

e. organizowanie pomocy materialnej i duchowej.

§ 6

1. SKC realizuje zadania, o których mowa w paragrafie 5. poprzez:

a. diecezjalne spotkania formacyjne członków i opiekunów SKC;

b. realizację programu SKC;

c. włączanie się w akcje ogólnopolskie i diecezjalne Caritas, w tym w Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom i Jałmużnę Wielkopostną;

d. organizowanie własnych akcji charytatywnych i dobroczynnych, mających na celu zdobycie środków materialnych i finansowych;

e. uczestnictwo w realizacji projektów Caritas Archidiecezji Białostockiej;

f. realizację własnych projektów;

g. promocję SKC;

h. organizację i rozwój wolontariatu;

i. współpracę z Parafialnymi Zespołami Caritas;

j. współpracę z innymi podmiotami działającymi na terenie szkoły i poza nią;

k. inne inicjatywy.

 

V.  STRUKTURA SZKOLNEGO KOŁA CARITAS

§ 7

1. W skład SKC wchodzą:

a. opiekun;

b. zarząd;

c. członkowie.

§ 8

1.Opiekun SKC:

a. koordynuje prace SKC;

b. odpowiada za realizację zadań i finanse;

c. prowadzi dokumentację SKC;

d. współpracuje z dyrektorem Caritas Archidiecezji Białostockiej i dyrektorem szkoły;

e. składa dyrektorowi Caritas Archidiecezji Białostockiej do końca czerwca każdego roku sprawozdanie z działalności SKC;

f. utrzymuje kontakt z koordynatorem wolontariatu Caritas Archidiecezji Białostockiej;

g. reprezentuje SKC na Radzie Pedagogicznej i na zewnątrz.

§ 9

1.Zarząd jest powoływany spośród członków  SKC w składzie:

a. przewodniczący;

b. zastępca;

c. sekretarz;

d. skarbnik.

2.Zarząd powoływany jest na dany rok szkolny w drodze głosowania członków SKC zwykłą większością głosów.

3.Opiekun ma prawo odwołać osoby z pełnionych funkcji w zarządzie.

4.Przewodniczący SKC:

a. pomaga opiekunowi w prowadzeniu spotkań SKC;

b. czuwa nad realizacją zadań regulaminowych.

5. Zastępca wspiera przewodniczącego SKC w realizacji zadań określonych w § 9 punkt 4.

6. Sekretarz SKC:

a. prowadzi dokumentację SKC;

b. powiadamia o spotkaniach SKC;

c. zajmuje się promowaniem akcji charytatywnych i dobroczynnych.

7. Skarbnik SKC pomaga opiekunowi:

a. w sporządzaniu dokumentacji finansowej;

b. w rozliczaniu zbiórek finansowych i rzeczowych;

c. w troszczeniu się o majątek SKC.

§10

1. Członkiem SKC może być każdy uczeń, który wyraża chęć pełnego w nim uczestnictwa.

2. Każdy członek ma prawo:

a. korzystać z czynnego i biernego prawa wyborczego;

b. uczestniczyć w życiu i działalności SKC oraz wpływać na jego kształt;

c. zgłaszać własne propozycje i inicjatywy;

d. być wspieranym ze strony opiekuna i członków SKC.

3. Członkowie SKC mają obowiązek:

a. żyć i pracować zgodnie z zasadami miłości bliźniego;

b. dążyć do urzeczywistniania w sobie pełni miłosierdzia chrześcijańskiego;

c. dbać o dobre imię szkoły i SKC;

d. wypełniać misję SKC poprzez realizację zadań podejmowanych przez SKC;

e. troszczyć się o rozwój SKC;

f. wykonywać prace podejmowane przez SKC;

g. uczestniczyć w zebraniach SKC.

 

VI.  MAJĄTEK SZKOLNEGO KOŁA CARITAS

§11

1. Majątek SKC może być uzyskiwany poprzez:

a. darowizny;

b. dochód z imprez kulturalno-rozrywkowych;

c. z innych źródeł.

2. Środki finansowe i rzeczowe pozyskane w wyniku włączenia się w akcje ogólnopolskie i diecezjalne Caritas są przekazywane do dyspozycji dyrektora Caritas.

3. Środki finansowe i rzeczowe pozyskane w wyniku własnych działań są przeznaczone na działalność regulaminową SKC, za zgodą dyrektora szkoły.

VII. ROZWIĄZANIE SZKOLNEGO KOŁA CARITAS

§ 12

1. SKC rozwiązuje dyrektor Caritas Archidiecezji Białostockiej w porozumieniu z dyrektorem szkoły.

VIII. PRZEPISY KOŃCOWE

§ 13

1. Zmiana Regulaminu wymaga formy pisemnej, zatwierdzonej przez dyrektora Caritas Archidiecezji Białostockiej.

Regulamin został opracowany w Tykocinie 3 października 2009 r. podczas spotkania Opiekunów Szkolnych Kół Caritas Archidiecezji Białostockiej i zatwierdzony przez ks. Wojciecha Łazewskiego -dyrektora Caritas Archidiecezji Białostockiej 16 października 2009 r.