Stypendia

STYPENDIA

Stypendium artystyczne

Istnieje możliwość składania wniosków o stypendia  Prezydenta Miasta Białegostoku w dziedzinie twórczości artystycznej uczniom.  Kandydaci, którzy spełniają łącznie następujące kryteria, prosimy o kontakt z pedagogiem szkolnym.

 1. Uczeń białostockiej szkoły podstawowej lub ponadpodstawowej.
 2. Co najmniej bardzo dobra ocena zachowania.
 3. Osoba uzdolniona i realizująca swoje zainteresowana i przynajmniej w jednej z wymienionych w Regulaminie dziedzin sztuki.
 4. Laureat lub finalista artystycznego konkursu, olimpiady, turnieju na szczeblu międzynarodowym, ogólnopolskim, wojewódzkim lub osoba posiadająca inne osiągnięcia w zakresie twórczości artystycznej w przeglądach, festiwalach, warsztatach artystycznych na szczeblu międzynarodowym, ogólnopolskim, wojewódzkim.
 5. Autor lub współautor ważnego wydarzenia artystycznego, zwłaszcza adresowanego do mieszkańców Miasta Białystok bądź reprezentuje miasto, województwo, kraj na różnego rodzaju przeglądach, festiwalach, uroczystościach.
 6. Uczestnik zespołu, orkiestry, grupy artystycznej, który uzyskał pozytywną opinię osoby prowadzącej dany zespół, orkiestrę, grupę.

Wnioski  kandydatów do stypendium zatwierdza Rada Pedagogiczna.

Termin składania wniosków mija 26 czerwca.


Stypendia Prezydenta Miasta Białegostoku

za wyniki i osiągnięcia w nauce

Stypendium Prezydenta Miasta Białegostoku za wyniki i osiągnięcia w nauce może być przyznawane osobie, która spełnia łącznie następujące kryteria:

 1. jest uczniem białostockiej szkoły podstawowej lub ponadpodstawowej
 2. uzyskała średnią ocen na koniec roku szkolnego:
 3. w szkole podstawowej co najmniej 5,5,
 4. w szkole ponadpodstawowej co najmniej 5,0;
 5. uzyskała co najmniej dwukrotnie tytuł laureata konkursu lub olimpiady na szczeblu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim lub co najmniej tytuł laureata konkursu lub olimpiady lub turnieju na szczeblu ogólnopolskim lub międzynarodowym, organizowanym zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 stycznia 2002 r.

Osoby spełniające wszystkie powyższe kryteria prosimy o kontakt z pedagogiem szkolnym. Kandydatów do stypendium zgłasza szkoła do 26 czerwca 2023 r., po zatwierdzeniu kandydata przez radę pedagogiczną.


za rok szkolny 2019/2020 na rok szkolny 2020/2021

Drodzy Uczniowie, Rodzice oraz Nauczyciele Katolickiej Szkoły Podstawowej z klas IV-VIII oraz Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego. Istnieje możliwość ubiegania się o stypendia:

1) za wyniki i osiągnięcia w nauce,

2) w dziedzinie twórczości artystycznej.

Uczeń ubiegający się o stypendium za wyniki i osiągnięcia w nauce, powinien spełnić następujące warunki:

 • średnia ocen na koniec roku szkolnego:
  1. w szkole podstawowej co najmniej 5,5
  2. w liceum ogólnokształcącym co najmniej 5,0
 • co najmniej 2 razy osiągnięty tytuł laureata konkursu lub olimpiady na szczeblu: wojewódzkim lub ponadwojewódzkim lub co najmniej tytuł laureata konkursu lub olimpiady lub turnieju na szczeblu ogólnopolskim lub międzynarodowym,
 • prawidłowo wypełniony wniosek złożony do sekretariatu szkoły do dnia 19 czerwca 2020 r. w celu pozytywnego zaopiniowania przez Radę Pedagogiczną.

Wzór wniosku na rok szkolny 2020/2021 oraz formularz danych niezbędnych do zawarcia umowy z możliwością ich pobrania znajdują się na stronie internetowej www.bialystok.pl (zakładka Edukacja<<Stypendia<<Stypendia naukowe).

Dokumenty za osiągnięcia powinny być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez dyrektora szkoły.

Warunki ubiegania się o stypendium w dziedzinie twórczości artystycznej.

Uczeń ubiegający się o stypendium powinien:

 • być finalistą artystycznego konkursu lub turnieju lub przeglądu lub festiwalu lub olimpiady na szczeblu międzynarodowym lub ogólnopolskim lub wojewódzkim.
 • uczeń ubiegający się powinien złożyć prawidłowo wypełniony wniosek do sekretariatu szkoły do dnia 19 czerwca 2020 r. w celu pozytywnego zaopiniowania przez Radę Pedagogiczną.

Wzór wniosku należy pobrać ze strony internetowej: www.bialystok.pl (zakładka Edukacja<<Stypendia<<Stypendia artystyczne) i złożyć wraz z niezbędnymi załącznikami potwierdzonymi przez dyrektora szkoły za zgodność z oryginałem.

Do wniosku proszę dołączyć „proponowaną ocenę zachowania”. Jeśli nastąpi zmiana oceny, należy powiadomić o tym Departament Edukacji Urzędu Miejskiego w Białymstoku.

Rodziców oraz Wychowawców proszę o wnikliwe zapoznanie się z informacjami na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Białymstoku, Departamentu Edukacji w sprawie stypendiów oraz zachętę i pomoc uczniom w staraniach o stypendia według określonych warunków.

Powodzenia!

pedagog Izabela Gimer


Stypendium w dziedzinie twórczości artystycznej dla Oliwii Dobrowolskiej

Z radością informujemy, że Oliwia Dobrowolska – ucz. kl. IV Katolickiej Szkoły Podstawowej otrzymała z rąk Marszałka Województwa Podlaskiego Artura Kosickiego stypendium w dziedzinie twórczości artystycznej przyznawane uczniom uzdolnionym artystycznie z województwa podlaskiego. Uroczystość odbyła się 4 marca 2020 r. w Operze i Filharmonii Podlaskiej w Białymstoku. Cieszymy się i gratulujemy Oliwce!


Drodzy Rodzice oraz Uczniowie Zespołu Szkół Katolickich

Istnieje możliwość podjęcia starań o stypendium na rok szkolny 2018/2019 w następujących kategoriach:

 1. Za wyniki i osiągnięcia w nauce dla uczniów/ KSP, KG, KLO Termin składania wniosków w naszej szkole do 15.VI.
 2. jeśli są laureatami bądź finalistami przedmiotowego konkursu lub olimpiady lub turnieju na szczeblu wojewódzkim bądź krajowym lub międzynarodowym.
 3. W dziedzinie twórczości artystycznej dla uczniów/ KSP, KG, KLO Termin składania wniosków w naszej szkole do 15.VI
 4. jeśli są laureatami bądź finalistami artystycznego konkursu, turnieju, przeglądu, festiwalu lub artystycznej olimpiady na szczeblu wojewódzkim, krajowym lub międzynarodowym
 5. Za innowacyjną myśl techniczną w roku szkolnym 2017/2018 dla uczniów KLO
 6. Termin składania wniosków w naszej szkole do 20.VI.

W przypadku stypendiów za osiągnięcia w nauce i dziedzinie twórczości artystycznej do wniosku należy dołączyć proponowaną ocenę z zachowania. Wniosek można pobrać ze strony internetowej www.bialystok.pl (zakładka Edukacja << Stypendia << Stypendium naukowe/Stypendium artystyczne )

Zwrot wniosków do pokoju nr 9.

SERDECZNIE ZACHĘCAMY. WARTO SPRÓBOWAĆ!

Stypendia 2017/2018

Stowarzyszenie Rodzin Katolickich Archidiecezji Białostockiej – organ prowadzący nasze szkoły – ufundowało trzy stypendia w kwocie 130 zł miesięcznie każde na okres od września do stycznia 2018 r. Otrzymali je:

 • Izabela Misiewicz – uczennica kl. V Katolickiej Szkoły Podstawowej im. Matki Bożej Miłosierdzia w Białymstoku,
 • Aleksandra Mejsak – uczennica kl. III Katolickiego Gimnazjum im. Matki Bożej Miłosierdzia w Białymstoku,
 • Paweł Szutko – uczeń kl. III Katolickiego Gimnazjum im. Matki Bożej Miłosierdzia w Białymstoku.

Przyznając stypendia, kapituła brała pod uwagę: postawę, kulturę osobistą oraz osiągnięcia w nauce kandydatów zgłaszanych przez wychowawców. Kolejna edycja już we wrześniu!

Stypendystom II edycji serdecznie gratulujemy i życzymy, by dzięki stypendiom mogli rozwijać swoje pasje i spełniać marzenia!

                                                                                              Prezes Stowarzyszenia

Urszula Jurkowska

„Złote Serce”

Stowarzyszenie Rodzin Katolickich Archidiecezji Białostockiej – organ prowadzący nasze szkoły – przyznało trzy odznaczenia „Złote Serce” za wzorową postawę w życiu codziennym, umiejętność współpracy, dostrzeganie potrzeb drugiego człowieka i podejmowanie działań na rzecz innych. Wyróżnieni zostali następujący uczniowie:

 • Michał Krupski – uczeń klasy II Katolickiej Szkoły Podstawowej,
 • Maria Hanna Nejman – uczennica klasy II Katolickiego Gimnazjum,
 • Weronika Bartoszuk – uczennica klasy III Katolickiego Gimnazjum.

Gratulujemy i życzymy, by swoim przykładem zachęcali innych do czynienia dobra!

                                                                                              Prezes Stowarzyszenia

Urszula Jurkowska

UWAGA !!!

Kolejna szansa na STYPENDIUM

 

Kuratorium Oświaty w Białymstoku proponuje stypendium ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania dla uczniów:

szkół podstawowych, którzy osiągnęli w bieżącym roku szkolnym 2016/2017 wybitne osiągnięcia edukacyjne:

 • w olimpiadzie międzynarodowej lub
 • w olimpiadzie przedmiotowej o zasięgu ogólnopolskim,
 • w konkursie na pracę naukową zorganizowanym przez instytucje naukowe czy stowarzyszenia naukowe,
 • za wysokie wyniki w nauce wg indywidualnego programu lub toku nauki,
 • za uczestnictwo w zajęciach uczelni uczniów wybitnie zdolnych w zajęciach przewidzianych tokiem studiów,
 • za wyniki sportowe na szczeblu krajowym, międzynarodowym,
 • za udział w konkursach przedmiotowych kuratora oświaty,
 • za inne na szczeblu krajowym i miejskim.

Termin składania wniosków wraz z załącznikami do końca roku szkolnego tj. 22.06.2017 w sekretariacie szkoły.

         Wzór wniosku o przyznanie stypendium dostępny jest na stronie internetowej kuratorium: www.kuratorium.bialystok.pl w zakładce; <<Rodzice i uczniowie << Pomoc materialna <<Informacje o stypendium Ministra Edukacji Narodowej za wybitne osiągnięcia w roku szkolnym 2016/2017.

Serdecznie zapraszam
i życzę zwieńczenia starań

Pedagog Izabela Gimer


Drogi Uczniu!

        Przeczytaj uważnie poniższe informacje, może masz szansę na stypendium w następnym roku szkolnym 2017/2018. Możliwości jest kilka:

 • stypendium za wyniki i osiągnięcia w nauce,
 • stypendium w dziedzinie twórczości artystycznej,
 • stypendium za innowacyjną myśl techniczną,

ad 1) Stypendium za wyniki i osiągnięcia w nauce w roku szkolnym 2016/2017 dla uczniów szkoły podstawowej, gimnazjum lub liceum, którzy są laureatami bądź finalistami przedmiotowego konkursu lub olimpiady czy turnieju na szczeblu wojewódzkim, krajowym lub międzynarodowym.

Do wniosku należy dołączyć „proponowaną średnią ocen” potwierdzoną przez wychowawcę klasy oraz załączniki, a jeśli w średniej ocen nastąpi zmiana należy powiadomić pedagoga. Wniosek o przyznanie stypendium uczeń wypełnia, pobierając go ze strony internetowej Urzędu Miejskiego w Białymstoku www.bialystok.pl (zakładka Edukacja<<Stypendia <<Stypendia naukowe). Wypełniony wniosek wraz z załącznikami uczeń składa do 09.06 (piątek) do sekretariatu szkoły.

ad 2)          Stypendium w dziedzinie twórczości artystycznej dla uczniów szkoły podstawowej, gimnazjum lub liceum, którzy są laureatami bądź finalistami artystycznego konkursu, turnieju, przeglądu lub festiwalu albo artystycznej olimpiady na szczeblu wojewódzkim, krajowym bądź międzynarodowym.

Do wniosku uczeń dołącza oprócz załączników informację potwierdzoną przez wychowawcę – „proponowaną ocenę z zachowania” (jeśli nastąpi zmiana oceny, należy niezwłocznie powiadomić pedagoga). Wniosek o przyznanie stypendium uczeń wypełnia, pobierając go ze strony internetowej Urzędu Miejskiego w Białymstoku www.bialystok.pl (zakładka Edukacja<<Stypendia <<Stypendia artystyczne). Wypełniony wniosek wraz z załącznikami uczeń składa do 09.06 (piątek) do sekretariatu szkoły.

ad 3)          Stypendium za innowacyjną myśl techniczną dla uczniów liceum za rok szkolny 2016/2017. Wniosek o przyznanie stypendiów w przypadku pracy zespołowej składa się dla każdego ucznia odrębnie w celu ocenienia wkładu pracy poszczególnych twórców. Jeżeli uczeń w bieżącym roku szkolnym zrealizował kilka innowacyjnych prac, to dla każdej z nich należy złożyć odrębny wniosek.

         Wniosek o stypendium uczeń pobiera ze strony internetowej Urzędu Miejskiego w Białymstoku www.bialystok.pl (zakładka Edukacja <<Stypendia<<Stypendia techniczne). Wypełniony wniosek wraz z załą- cznikami uczeń składa do 19.06 (poniedziałek) do sekretariatu szkoły.

Serdecznie zapraszam i życzę powodzenia

Izabela Gimer – pedagog szkolny


Stowarzyszenie Rodzin Katolickich Archidiecezji Białostockiej – organ prowadzący nasze szkoły – ufundowało stypendia w kwocie 150 zł miesięcznie każde na okres od lutego do czerwca 2017 r. dla trzech uczennic:

 • Izabeli Misiewicz – uczennicy kl. IV Katolickiej Szkoły Podstawowej im. Matki Bożej Miłosierdzia w Białymstoku,
 • Aleksandry Mejsak i Julity Żywno – uczennic kl. II Katolickiego Gimnazjum im. Matki Bożej Miłosierdzia w Białymstoku.

Przyznając stypendia, kapituła brała pod uwagę: postawę, kulturę osobistą oraz osiągnięcia w nauce kandydatów zgłaszanych przez wychowawców. Kolejna edycja już we wrześniu!

            Stypendystkom I edycji serdecznie gratulujemy i życzymy, by dzięki stypendiom mogły rozwijać swoje pasje i spełniać marzenia!

                                                                                              Prezes Stowarzyszenia

Urszula Jurkowska