Rekrutacja

Rekrutacja do klas I-III

Warunki przyjęcia:

– rozmowa kwalifikacyjna z uczniem i rodzicami

Wymagane dokumenty:

– wniosek o przyjęcie dziecka do szkoły
– kompletnie i rzetelnie wypełniony kwestionariusz dla rodziców
– informacja o gotowości dziecka do podjęcia nauki w kl. I SP (w przypadku dzieci, które uczestniczyły w przygotowaniu przedszkolnym)
– opinia poradni psychologiczno-pedagogicznej dotycząca psychofizycznej dojrzałości do podjęcia nauki w szkole podstawowej (w przypadku dzieci sześcioletnich, które nie ukończyły przygotowania przedszkolnego)
– bilans sześciolatka
– akt urodzenia (do wglądu)
– świadectwo chrztu (do wglądu)
– 2 zdjęcia

Rekrutacja do klas IV-VIII

Warunki przyjęcia:

– średnia ocen 4,00
– rozmowa kwalifikacyjna z uczniem i rodzicami

Wymagane dokumenty:

– wniosek o przyjęcie dziecka do szkoły
– kompletnie i rzetelnie wypełniony wniosek i kwestionariusz
– oryginał świadectwa z poprzedniej klasy
– odpis ocen z półrocza obecnej klasy
– opinia katechety i opinia wychowawcy
– 2 zdjęcia
– karta zdrowia
– orzeczenie lub opinia PPP (jeśli uczeń je posiada)
– świadectwo chrztu (do wglądu)

Składanie dokumentów w sekretariacie szkoły do 31.05.2024 r.

Zapraszamy na dni otwarte 24.02.2024 r. i 16.03.2024 r. w godzinach 10.00-13.00.

Dokumenty kl.I-III szkoła podstawowa

Dokumenty kl.IV-VIII szkoła podstawowa