Rekrutacja

Rekrutacja do liceum

Warunki przyjęcia:

– średnia ocen 3,75
– rozmowa kwalifikacyjna z uczniem i rodzicami

Wymagane dokumenty:

– kompletnie i rzetelnie wypełniony wniosek i kwestionariusz
– oryginał świadectwa z kl. II gimnazjum
– odpis ocen z półrocza kl. III gimnazjum
– opinia katechety i opinia wychowawcy
– oryginał świadectwa ukończenia kl. III gimnazjum
– oryginał zaświadczenia z OKE
– 2 zdjęcia
– karta zdrowia
– orzeczenie lub opinia PPP (jeśli uczeń je posiada)

Składanie dokumentów w sekretariacie szkoły do 30.06.2018r.

KWESTIONARIUSZ I ANKIETA DO POBRANIA