Klauzula informacyjna dla rodziców/uczniów

Klauzula informacyjna dla rodziców/ uczniów

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (4.5.2016 L119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL)

informuję, że:

  1. Administratorem Pani/ Pana – rodzica/ uczniów danych osobowych jest Dyrektor Zespołu Szkół Katolickich im. Matki Bożej Miłosierdzia z siedzibą w Białymstoku, ul. Kościelna 3 telefon: 85 7435720, mail: klo.bialystok@wp.pl
  2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Zespole Szkół Katolickich im. Matki Bożej Miłosierdzia z siedzibą w Białymstoku, ul. Kościelna 3 możliwy jest pod nr telefonu: 85 7435191, mail: iod.zsk.bialystok@wp.pl
  3. Dane osobowe Pana/Pani /ucznia będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust.1 lit. c, ogólnego rozporządzenia j/w o ochronie danych w celu realizacji zadań ustawowych, określonych w Ustawie – Prawo oświatowe z dn. 14 grudnia 2016r. (Dz. U. z 2017r. poz. 59 oraz Ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991r. (Dz. U. z 2017r. poz. 2198) w celu realizacji statutowych zadań dydaktycznych, opiekuńczych i wychowawczych w placówce.
  4. Pana/ Pani/ ucznia dane osobowe przechowywane będą przez czas określony  w Jednolitym Rzeczowym Wykazie Akt.
  5. Posiada Pan/Pani/uczeń prawo do: dostępu do danych osobowych, prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
  6. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i jest obowiązkowe ze względu na przepisy prawa oświatowego.
  7. Rodzicom/uczniom przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych.